Uz­man di­ye­tis­yen Ser­kan Tu­tar şöyle konuştu: “An­ne­le­rin ço­cuk­la­rı­na se­ve­rek ha­zır­la­dı­ğı mu­hal­le­bi çe­şit­le­ri iyi bir ener­ji kay­na­ğı­dı­r” de­di. Tu­tar, mu­hal­le­bi­nin fay­da­la­rı ko­nu­sun­da şun­la­rı söy­le­di: “Mu­hal­le­bi an­ne sü­tün­den son­ra­da iyi bir kal­si­yum kay­na­ğı­dır. Ba­zı ço­cuk­lar pey­nir, yo­ğurt ve­ya süt tü­ket­me­me­si ne­de­ni ile ye­ter­li kal­si­yu­mu vü­cut­la­rı­na ala­maz­lar.

An­ne­ler için bu du­rum­da en iyi al­ter­na­tif mu­hal­le­bi­dir. Ay­rı­ca içe­ri­si­ne ek­le­ye­bi­le­ce­ği­niz mey­ve çe­şit­le­ri ile aro­ma­lı mu­hal­le­bi ha­zır­la­ya­bi­lir ve ço­cu­ğu­nu­zun mu­hal­le­bi­yi da­ha ke­yif­li tü­ket­me­si­ni sağ­la­ya­bi­lir­si­niz. İçe­ri­si­ne ek­le­nen mey­ve çe­şit­le­ri ile vi­ta­min ve mi­ne­ral açı­sın­da zen­gin mu­hal­le­bi ha­zır­la­mış olur­su­nuz.”

Bugün