Buna göre, komisyon çalışmaları, 4 aşamadan oluşacak. Birinci aşama; katılım, veri toplama ve değerlendirme, ikinci aşama; ilkelerin belirlenmesi ve metin oluşturma, üçüncü aşama; metnin kamuoyuna sunulması ve kamuoyunca tartışılması, dördüncü aşama, kamuoyunda belirlenen görüşlere göre taslağın gözden geçirilerek teklif haline getirilmesini kapsayacak.

Birinci aşama, 2012 yılının nisan ayı sonunda tamamlanacak. Diğer aşamaların süreleri Komisyon tarafından kararlaştırılacak.

Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışma usullerini belirleyen 15 maddeden oluşan esaslara ilişkin metin, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in basın yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile anayasa çalışmalarına ilişkin yaptığı toplantıda dağıtıldı.

Çalışma usullerine göre, anayasa yapım sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazırlamak amacıyla kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 31 Ekim'de yaptığı toplantıda, 15 maddeden oluşan çalışma usullerini belirledi.

Buna göre, Komisyonun başkanlığını TBMM Başkanı yapacak. TBMM Başkanı'nın yokluğunda görevlendireceği Komisyon üyelerinden birisi oturuma başkanlık edecek.

Komisyon, haftada en az iki kere toplanacak. Gerektiğinde haftalık toplantı sayısı artırılabilecek. Toplantı, salı ve perşembe günleri yapılacak. İzleyen toplantının gündemi ile gün ve saati ile mevcut toplantı biterken belirlenecek. Komisyon, Ankara dışında da toplanabilecek.

Komisyon, en az 3 siyasi partinin birer üyesinin katılımıyla toplanacak.

Karar mutabakatla alınacak

Komisyon, Komisyonu oluşturan bütün siyasi partilerin mutabakatı ile karar alacak. Karar alınmayan konular, komisyonun uygun göreceği zamanlarda yeniden değerlendirilecek.

Sürecin tamamlanıp tamamlanmadığı ve nihai metnin tekemmül edip etmediği hususu dahi mutabakat ile belirlenecek.

Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak. Komisyon, bazı hallerde tutanak tutulmamasına karar verebilecek. Toplantı tutanakları üyelere basılı veya CD ortamında ivedi olarak dağıtılacak. Komisyon çalışmaları sona ermedikçe, hiçbir tutanak kamuoyuna açıklanamayacak.

Her siyasi partinin önereceği birer uzman ile TBMM Başkanlığınca görevlendirilecek birer uzmandan 3 teknik heyet oluşturulacak. Siyasi partilerin önereceği uzmanların ödenek ve yollukları TBMM Başkanlığınca karşılanacak. Teknik heyet, verileri toplayacak, tasnif ve analiz ederek, bir değerlendirme raporu hazırlayarak Komisyona sunacak. Gerektiğinde teknik heyet sayısı artırılabilecek.

Her siyasi parti, toplantılarda en çok 2'şer danışman bulundurabilecek. Danışmanlar, müzakereye katılamayacak. Bunların ödenek ve yollukları, TBMM Başkanlığınca karşılanacak. Komisyonda bulundurulacak danışmanlar duruma göre değiştirilebilecek.

Toplantılar basına kapalı olacak

Komisyon toplantıları, basına kapalı yapılacak. Ancak Komisyon, saydamlığı sağlamak üzere gereken tedbirleri alacak. Komisyon, bu kapsamda Başkan'ın marifetiyle toplantı bitiminde uygun göreceği içerikli açıklamada bulunacak. Komisyon toplantılarına, Komisyon üyeleri, toplantıya davet edilen kişiler ve görevlendirilenler dışında kimse katılamayacak.

Komisyon, çalışmalarını 2012 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Komisyon çalışmaları 4 aşamadan oluşacak. Birinci aşama; katılım, veri toplama ve değerlendirme, ikinci aşama; ilkelerin belirlenmesi ve metin oluşturma, üçüncü aşama; metnin kamuoyuna sunulması ve kamuoyunca tartışılması, dördüncü aşama; kamuoyunda beliren görüşlere göre taslağın gözden geçirilerek, teklif haline getirilmesini kapsayacak.

Birinci aşama, 2012 yılının nisan ayı sonunda tamamlanacak. Diğer aşamaların süreleri Komisyon tarafından kararlaştırılacak.

Toplumun bütün katmanlarının, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun, anayasa yapım sürecine katılımı sağlanacak.

Anayasa taslak metni, gerek Uzlaşma ve Yasama komisyonlarında gerekse Genel Kurulda partilerin mutabakatı olmadıkça değiştirilemeyecek ve ekleme yapılamayacak. Hazırlanan taslak metnin, Meclis Başkanlığına verilmesinden sonra, bu metin üzerinde mutabakata dayalı değişiklik yapılması halinde, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun görüşü alınacak.

Komisyon uyguladığı hukuku, mutabakatla gözden geçirebilecek ve değiştirebilecek. Ayrıca hakkında hüküm bulunmayan haller için de hukuk kuralı oluşturulabilecek.

Anayasa taslak metninin ve kanunlaşma süreçlerinin bağlı olduğu hukuk, metnin tamamlanmasından sonra siyasi partilerin mutabakatı ile oluşturulacak.

Komisyonun görevi, anayasa teklifinin, Genel Kurulda kabul edilip, kanunlaşmasıyla veya siyasi partilerden birinin çekilmesi ya da çekilmiş sayılmasıyla sona erecek. En az 3 toplantıya mazeretsiz katılmayan siyasi parti, Komisyondan çekilmiş sayılacak.

AA